Za chwile nastapi przekierowanie na stronę płatności ...

COOKIES: Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Cookies

  OK

Dodano produkt do ulubionych

Regulamin sklepu internetowego APS Glass & Bar Supply

Sklep Internetowy APS Glass & Bar Supply działający pod adresem www.apspolska.pl jest serwisem prowadzonym przez:

APS Glass & Bar Supply Sp. z o. o. z siedzibą w Głoskowie 05-503, ul. Korczunkowa 20, NIP 7010075606, REGON 141034538, kapitał zakładowy 50 000 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287034.

Adres do korespondencji: APS Glass & Bar Supply, 05-503 Głosków, ul. Korczunkowa 20 Numer telefonu: 22 851 92 22 Adres e-mail: info@apspolska.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.apspolska.pl przez spółkę APS Glass & Bar Supply spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie.

2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie)

- Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu

- Sprzedawca – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. APS Glass & Bar Supply Sp. z o. o. z siedzibą w Głoskowie
05-503, ul. Korczunkowa 20, NIP 7010075606, REGON 141034538, kapitał zakładowy 50 000 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287034

- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem adresu e-mail należącego do sklepu internetowego, lub korzystająca z formularza kontaktowego sklepu dostępnego pod adresem www.apspolska.pl

- Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

- Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.apspolska.pl

- Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

- Towary – oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.apspolska.pl

- Umowa sprzedaży – umowa cywilno-prawna na mocy której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – konsumenta własności rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę

- Dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań kupującego

- Zamówienie – oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru

- Konto – panel przydzielony użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do sklepu internetowego, zawierający dane użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie rejestracji

- Rejestracja – podanie danych przez użytkownika w celu założenia konta niezbędnego do korzystania ze sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze sklepu internetowego

- Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności

- Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy

- Gwarancja – oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar. Gwarancja obowiązująca na sprzedawane produkty w sklepie apspolska.pl wynosi od 12 do 24 miesięcy w zależności od rodzaju oferowanego produktu.

- Rękojmia – oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego

- Usługa świadczona drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

- Umowa zawarta na odległość – oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

- Trwały nośnik – oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

- Treści cyfrowe – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

§2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Podstawą niniejszego paragrafu jest art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). w którym jest mowa o regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną

2. Zasady korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.apspolska.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną
a także zasady dokonywania sprzedaży towarów na odległość przez spółkę APS Glass & Bar Supply określone są w treści niniejszego sklepu

3. Korzystanie przez usługobiorcę ze świadczenia usług drogą elektroniczną będzie możliwe tylko po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych i sprzętowych, tj. a) przeglądarka:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

- Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli
c) połączenie z siecią internet
d) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail

4. Informacje na temat oferty sklepu prezentowane są za pośrednictwem internetu na stronie www.apspolska.pl. Zgodnie z niniejszym regulaminem sklep internetowy apspolska.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

- za pomocą koszyka zamówień umożliwia zakup produktów dostępnych w bazie sklepu internetowego www.apspolska.pl

- umożliwia stworzenie oferty dedykowanej klientowi

- umożliwia rejestrację konta i stworzenie własnego profilu klienta

- umożliwia stworzenie bazy produktów ulubionych

- umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe

5. W celu prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego www.apspolska.pl oraz w celu dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem za sklepu internetowego www.apspolska.pl

6. Za pomocą dostępnych opcji w przeglądarce internetowej usługobiorca może bez podawania przyczyny usunąć lub zablokować pliki cookie. Więcej informacji odnośnie zasad dostępu i przechowywania informacji na urządzeniach klienta zostało zawarte w polityce prywatności

7. Z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę jednego z formularzy znajdujących się na stronie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Takimi formularzami są: formularz rejestracyjny, formularz newslettera lub formularz wysyłkowy

8. Każda z umów zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może odbyć się w każdej chwili przez każdą ze stron bez podania przyczyny z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy

9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane konto klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki

§3 Warunki sprzedaży

1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i Prawem Polskim

2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy

3. W wyjątkowych przypadkach, przy braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn znajdujących się po stronie sklepu APS Glass & Bar Supply, sklep ma obowiązek skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia sposobu realizacji transakcji lub anulowania zamówienia

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.30, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail ze złożonym zamówieniem,

b) w przypadku przedpłaty termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym

7. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN)

8. Ceny podawane na stronie internetowej są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Promocje i rabaty nie sumują się.

9. Sprzedawca ma prawo do aktualizowania cen towarów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego w każdym czasie

10. Koszty przesyłki nie są uwzględnione w cenach towaru. Koszty te naliczane są osobno podczas konfiguracji zamówienia w koszyku

11. Ceny towarów mogą różnić się od siebie w zależności od wyboru wariantu produktu (kolor, wykończenie, rozmiar). Informacja ta jest wyraźnie komunikowana na stronie internetowej podczas wyboru wariantu produktu

12. Podczas procesu zakupowego klient ma możliwość wyboru formy dostawy i płatności. Przedstawiona wówczas całkowita wartość zamówienia jest kwotą ostateczną do zapłaty.

13. Sklep internetowy apspolska.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach

14. Prawidłowe zawarcie umowy sprzedaży odbywa się poprzez zatwierdzenie odpowiednim przyciskiem „ZAMAWIAM” oraz akceptacją warunków sprzedaży. Tylko po wykonaniu tych czynności zamówienie będzie mogło być zrealizowane

15. Potwierdzeniem złożenia zamówienia a jednocześnie jasnym komunikatem dla kupującego że zamówienie będzie zrealizowane jest e-mail wysyłany przez sklep internetowy apspolska.pl na adres klienta w którym znajdują się następujące informację:

- lista zamówionych produktów,

- łączna cena wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport i dostawę

- podane w formularzu wysyłkowym: dane adresowe i kontaktowe mające umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów

16. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu

17. Klient może zarejestrować konto w sklepie internetowym apspolska.pl. Posiadanie konta gwarantuje dostęp do: historii zamówień, historii składanych ofert, konfiguracji adresów dostawy, bazy swoich produktów ulubionych, listy zakupionych produktów

18. Warunkiem utworzenia konta w sklepie internetowym apspolska.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zgodności danych linkiem aktywacyjnym otrzymanym drogą mailową

19. APS Polska wraz z zakupem dostarcza klientowi paragon fiskalny lub na żądanie nabywcy fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu

20. Przewidywany czas dostarczenia zamówień do klientów zależny jest od dostępności towarów na magazynie i wynosi:

- towar na magazynie – dostawa 24-48 h

- brak towaru na magazynie – dostawa 7-14 dni w zależności od informacji przy produkcie na stronie internetowej

21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych

§4 Formy płatności

1. Klient za złożone zamówienie na możliwość zapłaty następującymi formami:

- płatność za pobraniem – należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy: ING Bank Śląski S.A. Nr. konta dla przelewów w PLN: 14 1050 1025 1000 0090 3053 6198 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego

- płatność online iMoje (szybki przelew). Za ich sprawne działanie odpowiada ING Bank Śląski. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności

- płatność gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym APS Polska mieszczącym się w Głoskowie przy ulicy Korczunkowej 20 w godzinach 8.00 – 16.00

2. Istnieje również możliwość zewnętrznego finansowania zakupionych w sklepie internetowym produktów. Odbywa się to za pomocą skorzystania z usługi leasingowej GRENKE. Informacje na temat leasingu szczegółowo przedstawione zostały na stronie w zakładce Leasing Grenke

3. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia lub na stronie głównej sklepu internetowego

§5 Formy i koszty dostawy

1. Towar do Klienta dostarczany jest na dwa sposoby:

- wysyłka towaru kurierem UPS lub DHL w zależności od wagi i gabarytów przesyłki

- odbiór osobisty zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym APS Polska mieszczącym się w Głoskowie przy ulicy Korczunkowej 20 w godzinach 8.00 – 16.00

2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest w pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień)

3. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez klienta towarów przekroczy minimum logistyczne wynoszące 350 zł netto klient będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów. Minimum logistyczne dla darmowej wysyłki obejmuje produkty opatrzone opisem DOSTĘPNE 24h na stronie internetowej www.apspolska.pl

4. Koszty przesyłki na terenie Polski w przypadku zamówień poniżej 350 zł netto wynoszą 17 zł brutto, w przypadku płatności przy odbiorze wynoszą 23 zł brutto

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską

6. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki w dniu jej otrzymania i natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych braków

§6 Reklamacje

1. Za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym jako sprzedający sklep internetowy apspolska.pl ponosi pełną odpowiedzialność wobec klienta. W przypadku wykrycia towaru który ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego sprzedający odpowiada względem klienta.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową klient jest zobowiązany poinformować sprzedającego o zaistniałej sytuacji przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego (dwóch lat od wydania towaru) w jeden z poniższych sposobów:

- wysyłając zgłoszenie na adres e-mail

- ustnie do protokołu w siedzibie sprzedającego

- poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego

- wysyłając lub dostarczając osobiście formularz reklamacyjny na adres siedziby sprzedającego

3. Aby umożliwić Sprzedającemu podjęcie decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Klient zobowiązany jest przysłać na własny koszt reklamowany towar na adres APS Glass & Bar Supply, ul. Korczunkowa 20, 05-503 Głosków wraz z dowodem zakupu i dołączonym formularzem reklamacyjnym. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy. Przekazywany towar powinien być czysty i higieniczny.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem, kupujący, może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ponadto klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niewykonalne (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma APS zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wizualizacja na stronie internetowej może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela

8. Sprzedający może nie uznać reklamacji klienta, natomiast ten może się nie zgodzić z decyzją sprzedającego. W takim przypadku klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl

§7 Zwroty towaru

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7 ust. 13, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 7 ust. 12. Towar może być zgłoszony do zwrotu tylko przez Kupującego, który nabył go w firmie APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

2. Zwrotowi nie podlegają towary personalizowane o właściwościach określonych indywidualnie przez klienta (np. nadruk logo klienta).

3. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 7 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów

4. W przypadku zwrotu towaru należy przesłać go na adres APS Glass & Bar Supply, ul. Korczunkowa 20, 05-503 Głosków, wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Towar powinien być opakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu. Należy również zachować dowód nadania przesyłki

5. Klient informuje sprzedającego przed upływem wyznaczonego okresu o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu może skorzystać ze wzoru standardowego formularza zwrotu

6. Okres odstąpienia, o którym mowa § 7 ust. 1, jest dotrzymany, jeżeli klient wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu

7. Sklep internetowy apspolska.pl oddaję kwotę zwracanego towaru bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki

8. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

9. Klient odsyła towary lub przekazuje je Sprzedającemu albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni

10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów

11. Konsument pokrywa koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym apspolska.pl ze względu na swój charakter mogą zostać wysłane przesyłką kurierską. Sklep Internetowy APS Glass & Bar Supply nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem

12. Sklep apspolska.pl nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 7 ust. 1-12 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w tym wszystkie artykuły spożywcze

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8 Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- Klient ma możliwość pozostawienia starego sprzętu w sklepie, w którym kupił nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupią Państwo w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt

- Klient ma możliwość odniesienia zużytego sprzętu do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.electro-system.pl

- Klient ma możliwość pozostawienia sprzętu w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia

- Klient jest w stanie oddać zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. WAŻNE!

Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą za to wysokie kary pieniężne.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest APS Glass & Bar Supply Sp. z o. o. z siedzibą w Głoskowie 05-503, ul. Korczunkowa 20, NIP 7010075606, REGON 141034538, kapitał zakładowy 50 000 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287034

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach

c) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz prowadzenia czynności windykacyjnych

d) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień

e) zakładania i zarządzania kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów i Odbiorców korzystających ze Sklepu Internetowego APS Glass & Bar Supply: imię i nazwisko; pesel; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); loginy i hasła kontrahentów; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego APS Glass & Bar Supply to:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym APS Glass & Bar Supply z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym APS Glass & Bar Supply

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym APS Glass & Bar Supply ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki

7. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody. W pozostałych przypadkach 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania tych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy podane przez Klienta w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Klient powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego APS Glass & Bar Supply oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego APS Glass & Bar Supply danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Rejestracja konta oraz zaakceptowanie regulaminu stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym APS Glass & Bar Supply.

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych jest możliwy pod adresem e-mail info@apspolska.pl

§10 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu firmy APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jest traktowane jako oferta kupna określonego wyrobu

5. Oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

6. . Wszystkie zdjęcia oraz znaki towarowe użyte na stronie apspolska.pl są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów

7. Zlecając wykonanie personalizacji na określonych produktach firmie APS Glass & Bar Supply, Klient wyraża zgodę na prezentację brandowanych produktów w materiałach reklamowych firmy APS Glass & Bar Supply

ikony białe